Deze Website benut Cookies. Wanneer u op "accepteren" klikt, stemt u de inzet van Cookies volgens onze gegevensbeschermingsverklaring toe.

Gegevensbeschermingsverklaring

1. Algemene aanwijzingen

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van Uw persoonlijke gegevens ernstig op. Wij behandelen Uw persoonsgerichte gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften alsook van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer U deze website benut, worden verschillende persoonsgerichte gegevens verzameld. Persoonsgerichte gegevens zijn gegevens, waarmee U persoonlijk kunt worden geȉdentificeerd. De voorliggende gegevensbeschermingsverklaring verklaart, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze benutten. Zij verklaart ook, hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop, dat de datatransmissie in het Internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) beiligheidslacunes kan vertonen. Een permanente bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Aanwijzing over verantwoordelijk orgaan

Het verantwoordelijke orgaan voor de gegevensverwerking op deze website is:

Zoo Krefeld gGmbH
Uerdinger Straße 377
47800 Krefeld
Telefon: +49 - 2151 - 95 52-0
E-Mail: info(at)zookrefeld.de

Gesetzlich vorgeschriebener Datenschutzbeauftragter

Wir haben für unser Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten benannt:
Zoo Krefeld gGmbH
Datenschutz
Uerdinger Straße 377
47800 Krefeld
Telefon: +49 - 2151 - 95 52-0
E-Mail: datenschutz(at)zookrefeld.de

Wettelijke voorgeschreven gemachtigde voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een gemachtigde voor gegevensbescherming aangewezen:
Zoo Krefeld GmbH
Gegevensbescherming
Uerdinger Straße 377
47800 Krefeld
Telefoon: +49 - 2151 - 95 52-0
E-Mail: datenschutz(at)zookrefeld.de

Tegenspraak tegen reclame-mails

De benutting van in het kader van de impressumplicht en de gegevensbeschermingsverklaring gepubliceerde contactgegevens voor toezending van niet uitdrukkelijk opgevraagde reclame en inmformatiematerialen wordt hiermee weersproken. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen in geval van ongevraagde toezending van reclameȉnformatie, bijvoorbeeld door spam-E-mails, voor.

Registratie en benutting van Uw gegevens

Uw gegevens worden daardoor verzameld, dat U ons deze meedeelt. Hierbij kan het zich bijv. om gegevens handelen, die U in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek van de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, bedrijfssysteem of tijd van het oproepen van de sites). De registratie van deze gegevens gebeurt automatisch, zodar U onze website bezoekt.

Een deel van de gegevens wordt verzameld, om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen voor de analyse van Uw benuttergedrag worden gebruikt.

Uw rechten met betrekking tot Uw gegevens?

U heeft altijd het recht kosteloos informatie over oorsprong, ontvanger en doel van Uw opgeslagen gegevens te ontvangen. U heeft bovendien het recht, de verbetering, blokkering of schrapping van deze gegevens of een beperking van de verwerking te verlangen.

U heeft het recht, gegevens, die wij op de basis van Uw toestemming of in vervulling van een contract geautomatiseerd verwerken, aan zich of aan een derde in een gebruikelijk, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Wanneer U de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen, wanneer het technisch realiseerbaar is.

Hiertoe alsook voor verdere vragen over het thema gegevensbescherming kunt U zich altijd aan de verantwoordelijke instantie of aan de gemachtigde voor de gegevensbescherming richten. Verder komt U een bezwaarderecht bij de controledienst toe.

Herroeping van Uw toestemming voor een gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met Uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds verstrekte toestemming altijd herroepen. Daartoe is een vormeloze mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtnatigheid van de tot aan de herroeping plaatsgevonden gegevensverwerking blijft van de herroeping onaangetast.

Analyse-tools en tools van derde aanbieders

Bij het bezoek van onze website kan Uw Surf-gedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral met Cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van Uw Surf-gedrag gebeurt in de regel anoniem; het Surf-gedrag kan niet naar U worden nagespoord. U kunt deze analyse weerpreken of deze door niet-benutting van bepaalde tools verhinderen. Gedetailleerde informatie daartoe vindt U onder "Gegevensregistratie op onze website".

U kunt deze analyse weerspreken. Over de tegenspraakmogelijkheden zullen wij U onder "Gegevensregistratie op onze website" informeren.

SSL- resp. TLS-codering

Deze site benut uit veiligheidsredenen en ter bescherming van de transmissie van vertrouwelijke inhouden, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die U aan ons als exploitant van de site stuurt, een SSL- resp. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent U daaraan, dat de adresregel van de browser van "http://" op "https://" wisselt en op het slotsymbool in Uw browserregel.

Wanneer de SSL- resp. TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens, die U aan ons doorgeeft, niet van derden worden meegelezen.

2. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

De internetsites gebruiken ten dele zogenaamde Cookies. Cookies richten op Uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen daartoe, ons aanbod benuttervriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn geen tekstbestanden, die op Uw computer worden aghelegd en die Uw browser opslaat.

De meesten van de van ons gebruikte Cookies zijn zogenaamde "Session-Cookies". Zij wlorden na het einde van Uw bezoek automatisch gewist. Andere Cookies blijven op Uw eindapparaat opgeslagen tot U deze wist. Deze Cookies maken het voor ons mogelijk, Uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen.

U kunt Uw browser zo instellen, dat U over het zetten van Cookies wordt geȉnformeerd en Cookies alleen in afzonderlijk geval toelaat, het aannemen van Cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit alsook het automatische wissen van Cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van Cookies kan het functioneren van deze website beperkt zijn.

Cookies, die voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, van U gewenste functies (bijv. goederenpakketfunctie) noodzakelijk zijn, worden op de basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De explotant van de website heeft een gerechtvaardigd interesse aan de opslag van Cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Wanneer andere Cookies (bijv. Cookies voor de analyse van Uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevens-beschermingsverklaring separaat behandeld.

Server-Log-bestanden

De provider van de sites verzamelt en slaat automatisch informatie in zogenaamde Server-Log-bestanden op, die Uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt bedrijfssysteem
  • Referrer URL
  • overdragen gegevenshoeveelheid
  • tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Een samenvoeren van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, die de verwerking van gegevens voor het vervullen van een contract of vorvertraglicher maatregelen veroorlooft. De logfiles worden na 30 dagen gewist.

Contactformulier

Wanneer U ons per contactformuler aanvragen laat toekomen, worden Uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de van U daar aangegeven contactgegevens ten behoeve van de bewerking van de aanvraag en voor het geval van aansluitende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij zonder Uw toestemming niet verder.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt daarmee uitsluitend op de basis van Uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming altijd herroepen. Daartoe is een vormloze mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot aan de herroeping plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocessen blijft van de herroeping onaangetast.

De van U in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, tot U ons voor de wissing dringend verzoekt, Uw toestemming voor de opslag herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afgesloten bewerking van Uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – vooral bewaringstermijnen – blijven onaangetast.

Matomo (vroeger Piwik)

Deze Website benut de Open Source Webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt zogenaamde "Cookies". Dat zijn tekstbestanden, die op Uw computer worden opgeslagen en die een analyse van de benutting van de Website door U mogelijk maken. Daartoe worden de door het Cookie geproduceerde informatie voa de benutting van deze Website op onze Server opgeslagen. Het IP-adres wordt vóór de opslag anoniem gemaakt.

Matomo-Cookies blijven op Uw eindapparaat, tot U deze wist.

De opslag van Matomo-Cookies gebeurt op de basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de Website heeft een gerechtvaardigd interesse aan de anoniem gemaakte analyse van het benuttergedrag, om zowel zijn Webaanbod alsook zijn reclame te optimaliseren.

De door het Cookie verkregen informatie over de benutting van deze Website wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt de opslag van de Cookies door een desbetreffende instelling van Uw Browser-Software verhinderen; wij wijzen U echter daarop, dat U in dit geval niet alle functies van deze Website in volle omvang kunt worden benutten.

Wanneer U met de opslag en benutting van Uw gegevens niet akkoord gaat, kunt U de opslag en benutting hier deactiveren. In dit geval wordt in Uw Browser een Opt-Out-Cookie gedeponeerd, dat verhindert, dat Matomo benuttingsgegevens opslaat. Wanneer U Uw Cookies wist, heeft dot als gevolg, dat ook het Matomo Opt-Out-Cookie wordt gewist. Het Opt-Out moet bij een nieuw bezoek van onze Site weer geactiveerd worden.

YouTube

Onze Website benut Plugins van de door Google geëxploiteerde Site YouTube. Exploitant van de Sites is de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer U één van onze met een YouTube-Plugin uitgeruste Sites bezoekt, wordt een verbinding naar de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt de YouTube-Server medegedeeld, welke van onze Sites U heeft bezocht.

Eanneer U in Uw YouTube-Account ingeloggt bent, maakt YouTube U het mogelijk, Uw surfgedrag direct bij Uw persoonlijk profiel in te delen. Dit kunt U verhinderen, doordat U zich uit Uw YouTube-Account uitloggt.

De benutting van YouTube gebeurt in het interesse van een aantrekkelijke voorstelling van onze Online-aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd interesse in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Verdere informatoe over de omgang met benuttergegevens vindt U in de Gegevensbeschermings-verklaring van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Dieze Site benut voor een uniforme voorstelling van lettersoorten zogenaamde Web Fonts, die van Google ter beschikking worden gesteld. Bij het oproepen van een Site laadt Uw Browser de benodigde Web Fonts in Uw Browsercache, om teksten en lettersoorten correct aan te tonen.

Voor dit doel moet de van U gebruikte Browser verbinding met de servers van Google opnemen. Hierdoor verkrijgt Google kennis daarover, dat via Uw IP-adres onze Website werd opgeroepen. De benutting van Google Web Fonts gebeurt in het interesse van een uniforme en aantrekkelijke voorstelling van onze Online-aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd interesse in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Wanneer Uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaardschrift van Uw computer benut.

Verdere informatie over Google Web Fonts vindt U onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy.

Onze Social–Media–optreden

Gegevensverwerking door sociale netwerken

Wij onderhouden openbaar toegankelijke profielen in sociale netwerken. De in detail van ons benutte sociale netwerken vindt u verder beneden.

Sociale netwerken zoals Facebook, Google+ enz. kunnen Uw benuttergedrag in de regel grondig analyseren, wanneer u hun weksite of een website met geȉntegreerde Social-Media-inhouden (bijv. Like-buttons of reclamevaandels) bezoekt. Door het bezoek van onze Social-Media-presenties worden talrijke gegevensbeschermingsrelevante verwerkingsprocessen in werking gesteld. In detail:

Wanneer u in uw Social-Media-account ingeloggd bent en onze Social-Media-presentie bezoekt, kan de exploitant van het Social-Media-portaal dit bezoek bij uw benutterrekening indelen. Uw persoonsgerichte gegevens kunnen in bepaalde omstandigheden echter ook dan worden geregistreerd, wanneer u niet ingeloggd bent of geen account bij het betreffende Social-Media-portaal bezit. Deze gegevensverzameling gebeurt in dit geval bijvoorbeeld via Cookies, die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de zo geregistreerde gegevens kunnen de exploitanten van de Social-Media-portalen benutterprofielen opstellen, waarin Uw preferenties en interessen zijn gedeponeerd. Op deze wijze kan U interessengerichte reclame binnen en buiten de betreffende Social-Media-tresentie worden aangetoond. Wanneer u over een account bij het betreffende netwerk beschikt, kan de interessengerichte reclame op alle apparaten worden aangetoond, waarmee u ingeloggd bent of ingeloggd was.

Neemt u bovendien in acht, dat wij niet alle verwerkingsprocessen op de Social-Media-portalen künnen begrijpen. Al naar aanbieder kunnen daarom eventueel verdere verwerkingsprocessen van de exploitanten van de Social-Media-portalen worden uitgevoerd. Details hiertoe leidt u uit de benuttingsvoorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende Social-Media-portalen af.

Wettelijke basis

Onze Social-Media-optreden zullen een zo mogelijke grondige presentie in het internet garanderen. Hierbij handelt het zich om een gerechtvaardigde interesse in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De van de sociale netwerken op gang gebrachte analyseprocessen berusten eventueel op afwijkende wettelijke basissen, die van de exploitanten van de sociale netwerke moeten worden aangegeven (bijv. toestemming in de zin van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Verantwoordelijke en indienen van rechten

Wanneer u één van onze Social-Media-optreden (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij gemeenschappelijk met de exploitant van het Social-Media-platform voor de bij dit bezoek in werking gezette gegevensverwerkingsprocessen verantwoordelijk. U kunt uw rechten (informatie, rechtzetting, schrapping, beperking van de bewerking, gegevensoverdracht en bezwaar) principieel zowel tegenover ons als ook tegenover de exploitant van het betreffende Social-Media-portaal (bijv. tegenover Facebook) geldend maken.

Neemt U alstubieft in acht, dat wij ondanks gemeenschappelijke verantwoordelijkheid met de Social-Media-portaal-exploitanten niet in volle omvang invloed op de gegevensverwerkings-processen van de Social-Media-portalen hebben. Onze mogelijkheden richten zich op doorslaggevende wijze naar de ondernemingspolitiek van de betreffende aanbieder.

Opslagduur

De direct van ons via de Social-Media-presentie geregistreerde gegevens worden van onze systemen gewist, zodra het doel voor hun opslag wegvalt, u ons voor het wissen verzoekt, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel van de gegevensopslag wegvalt. Opgeslagen Cookies blijven op uw eindapparaat, tot u deze wist. Dwingende wettelijke bepalingen – vooral bewaringstermijnen – blijven onaangetast.

Op de opslagduur van uw gegevens, die van de exploitanten van de sociale netwerken voor eigen doeleinden werden opgeslagen, hebben wij geen invloed. Voor details daartoe informeert u zich alstublieft direct bij de exploitanten van de sociale netwerken (bijv. in hun gegevensbeschermings-verklaring, zie beneden).

Sociale netwerke in detail

Facebook

Wij beschikken over een profiel bij Facebook. Aanbieder is de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook beschikt over een certificering naar het EU-US-Privacy-Shield.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst over gemeenschappelijke verwerking (Controller Addendum) gesloten. In deze overeenkomst wordt vastgelegd, voor welke gegevensverwerkings-processen wij resp. Facebook verantwoordelijk is, wanneer u onze Facebook-Page bezoekt. Deze overeenkomst kunt U onder de volgende Link inzien: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw reclameinstellingen zelfstandig in uw benutter-account aanpassen. Klikt u hiertoe op de volgende Link en loggt u zich in: www.facebook.com/settings.

Details leidt u uit de gegevensbeschermingsverklaring van: www.facebook.com/about/privacy/ af.

Instagram

Wij beschikken over een profiel bij Instagram. Aanbieder is de Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Details over hun omgang met uw persoonsgerichte gegevens leidt u uit de gegevensbeschermingsverklaring van Instagram: help.instagram.com/519522125107875 af.